Aanmelden en werkwijze

 

Hoe werkt het?
De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdsgebonden. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

De werkwijze is als volgt:
Via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, een bewindvoerder, de GGZ of Vluchtelingenwerk, kan een gezin bij ons worden aangemeld door middel van een formulier. Ook kan iemand zich particulier aanmelden.

Bij de aanmelding wordt gevraagd om gegevens van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden te verstrekken, zodat de Voedselbank de aanvraag kan beoordelen. Aanmelden kan uitsluitend via inschrijven@voedselbanksd.nl.

Op deze manier wil de Voedselbank de doelgroep zo zuiver mogelijk houden.  Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de Voedselbank en worden niet aan derden verstrekt.

Het is de bedoeling dat de ontvanger op een door ons aangegeven dag en locatie het pakket zelf komt ophalen. Dit gebeurt doorgaans op vrijdag bij het verdeelpunt. In uitzonderingsgevallen kan er, in overleg met de Voedselbank, thuis bezorgd worden.

Beoordeling
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld. De volledig ingevulde  aanmeldingen worden door 2 personen beoordeeld of men binnen deze criteria valt. Hier kunt u het formulier downloaden, waarop staat welke deze criteria zijn. Er zal elke drie tot zes maanden een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.

Richtlijnen
Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, worden de richtlijnen gehanteerd zoals de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken die heeft opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een basisbedrag van € 135,00 plus een bedrag van € 95,00 per persoon per maand. Dit bedrag noemen we het leefgeld, het geld dat in een huishouden overblijft om van te leven, nadat alle vaste lasten zijn betaald. Wie minder overhoudt aan leefgeld dan het genoemde bedrag, komt in aanmerking voor hulp van de voedselbank.

De beoordelingen door de twee vrijwilligers zijn vertrouwelijk. Tijdens de beoordeling worden inkomsten en uitgaven besproken. Aan de hand van de resultaten daarvan zal blijken, of de aanvrager onder de grens van het leefgeld zit en een voedselpakket kan krijgen.

Inkomsten

Om welke inkomsten gaat het?

 • netto loon/uitkering, pensioen en dergelijke van de aanvrager;
 • netto loon/uitkering, pensioen en dergelijke van partner of inwonende volwassene(n) waarmee een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd;
 • Huurtoeslag;
 • Zorgtoeslag;
 • Alimentatie;
 • (voorlopige) teruggaaf belastingdienst;
 • Kostgeld van verdienende kind of andere volwassene (minimaal € 200,- per maand).

Uitgaven

Bij de uitgaven wordt naar de volgende posten gekeken:

 • volledige huur;
 • hypotheek;
 • Energiekosten;
 • Premie zorgverzekering;
 • Betaling eigen risico zorgverzekering;
 • Overige verzekeringen. (inboedel, WA, overlijden);
 • Telefoon/internet/televisie (maximaal €69,00);
 • Gemeentelijke belastingen;
 • Afbetaling schulden.

Niet meegeteld worden:

 • autokosten (alleen aanvaardbaar als de auto aantoonbaar voor werk of om medische redenen noodzakelijk is, autokosten zoals verzekering, wegenbelasting en brandstof worden niet in de uitgaven meegerekend;
 • kosten van huisdieren (de kosten voor huisdieren komen niet aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- blindengeleidehond gaat);
 • kinderbijslag;

 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2022 zijn:

Basisbedrag per huishouden € 150,-
Te verhogen met (per persoon) € 100,-

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:

 

1 persoons huishouden € 250,-
2 personen € 350,-
3 personen € 450-
4 personen € 550,-

Duur

Als een voedselpakket wordt toegekend, is dat in principe voor een periode van maximaal drie jaren. In die tijd moet worden gewerkt aan een oplossing voor de problemen

 

Privacy

Met de (financiële) gegevens van de klanten wordt zorgvuldig omgegaan. Deze zijn alleen door de twee vrijwilligers, die de beoordeling verzorgen, in te zien. Andere vrijwilligers kunnen die niet inzien. Ook worden die gegevens niet doorgegeven aan of besproken met anderen.


Bestanden

Belangrijk
Clienten die op vrijdag niet kunnen komen worden verzocht dit telefonisch door te geven. Na 3 keer zonder bericht wegblijven, volgt verwijdering van de lijst en zal er opnieuw een aanvraag ingediend moeten worden.